Ebe hobaneng ha basadi ba bang ba bolawa Afrika Borwa e kgutsa feela?

Haholo-holo ba ditoropong tse nyenyane jwaleka Mamafubedu, Petrus Steyn. Hantle letsatsing la bosupa Afrika Borwa e kene matsatsing a Leshome le Metso e Tsheletseng (16) a letsholo le kgahlano le tlhekefetso ya basadi le bana, setopo sa kgarebe e dilemo tse 27 se fumanwa mabitleng a Mamafubedu, Petrus Steyn. Nako...

0

Tears of a Woman

Every second, a woman has a tragic story of abuse to tell. Let alone those that have been stripped off their powers to do so.

0

The Four Pillars of the Local Assembly

Written by the Pastor and Regional Leader based in the village of Tsheseng in Qwaqwa in the Free State the book breathes fresh into the art of leadership in the local assembly. It is handbook for Bishops, Pastors, Elders, Governing Bodies and all those involved in other leadership structures of...