Kgwedi ya Basadi e thakgotswe Thaba Nchu
Kgwedi ya Basadi naheng ena e thakgotswe semmuso Thabu Nchu...
Baithuti ba thojwa maikutlo kamora ho tjha ha sekolo
Lefapha La Thuto Free State le nkile ba ho tshehetsa...
Lefapha la Thuto Foreisitata le thakgola kgwedi ya Basadi ka medidietsane
Lefapha la Thuto profensing ya Free State ka tlasa ketello...
Masepala o hira baokamedi ba mafapha
Masepala wa Metsimaholo o matlafaditse bolaodi tsamaisong ya wona kamora...
Phato ya makwatle, pudula marole
Mathwaso a selemo sa Basotho a fihlile. Ke kgwedi e...