Ho tla nkga ho sa bola motsemoholo Mangaung #Nedbankcup2021 Final

Lebala la dipapadi la Free State le motseholo Bloemfontein, Mangaung, le kgethilwe e le lona moo papadi ya Makgaola-kgang a Mohope wa Nedbank ya 2021 e tlang ho tshwarelwa teng mme e ba lebala la dipapadi la boleshome (10th) leo ho bapallwang makgaola-kgang a mohope ona nakong ya dilemo tse...

ROBALA KA KGOTSO KGABANE: Kgotso Pieter David (K.P.D.) Maphalla

Mofu KPD Maphalla o hlahile ka selemo sa 1955(Free State), mme o hlokahetse ka la 5 Mmesa selemong sena. Mofu Maphalla o tsebilwe haholo ka lerato la bongodi le poulelo ya hae lelemeng la habo la Sesotho. Ho fihlela ha jwale mofu o ngotse dibuka tse fetang mashome a supileng(70),...

Dipalo-palo tsa Covid-19 naheng ya Afrika Borwa

Ho bile le ditlaleho tse 2 548  tse ntjha tsa Covid-19 naheng ya Afrika Borwa letsatsing la Mantaha a la 1 Hlakola 2021. Palo ka kakaretso ya ditshwaetso tsa Covid-19 Afrika Borwa e se e le 1 456 309 . Ho bile le mafu a 235 a tlalehilweng hona letsatsing...

Dipalo-palo tsa Covid-19 Free State

Tsatsing la Sontaha sa di 31 Pherekgong 2021, Profensi ya Free State e bile le ditlaleho tse 281 tsa ditshwaetso tsa Covid-19. Sena se tlisa palo ka kakaretso ya ditshwaetso tsa Covid-19 ho 76 279 kahare ho Free State. Setereke sa Thabo Mofutsanyana ke sona se bileng le ditlaleho tse...

Ebe hobaneng ha basadi ba bang ba bolawa Afrika Borwa e kgutsa feela?

Haholo-holo ba ditoropong tse nyenyane jwaleka Mamafubedu, Petrus Steyn. Hantle letsatsing la bosupa Afrika Borwa e kene matsatsing a Leshome le Metso e Tsheletseng (16) a letsholo le kgahlano le tlhekefetso ya basadi le bana, setopo sa kgarebe e dilemo tse 27 se fumanwa mabitleng a Mamafubedu, Petrus Steyn. Nako...

Kgarebe e bolauwa ka sehloho Mamafubedu, Petrus Steyn

Sepolesa sa Mamafubedu, Petrus Steyn, se kwalletse ntlwana-tshwana monna ya dilemo tse 39 ka diqoso tsa ho bolaya kgarebe ya hae e dilemo tse 27. Monna enwa o tla hlahella kgotla tsatsing la Mantaha a la 7 Tshitwe 2020. Ho kwallwa ha monna enwa ho tla kamora hoba Sepolesa se...

Boipiletso ba mehato ya kgalemo kgahlano le balekgotla ba ANC Dihlabeng

SANCO Free State e re e tshositswe ke qeto ya ba bang ba balekgotla ba African National Congress Masepaleng wa Selehae wa Dihlabeng ya ho kgetha Motsamaisi wa Dipuisano e motjha ho tswa mokgeng wa Democratic Alliance (DA). Molekgotla Eric Motloung wa DA o kgethilwe jwaleka Motsamaisi wa Dipuisano e...

Kereke e leboha basebetsi ba tsa bophelo bo botle

Tlotla, teboho le dithapelo di lebisitswe ho banna le basadi ba tetseng maphelo a bona ho ba moleng o ka pele nakong eo Afrika Borwa le lefatshe ka bophara le neng le welwa ke sewa sa Covid-19. Bona ke dingaka, baoki, basebetsi ba tsa bophelo bo botle, basebetsi ba tsa...