ROBALA KA KGOTSO KGABANE: Kgotso Pieter David (K.P.D.) Maphalla

Mofu KPD Maphalla o hlahile ka selemo sa 1955(Free State), mme o hlokahetse ka la 5 Mmesa selemong sena.

Mofu Maphalla o tsebilwe haholo ka lerato la bongodi le poulelo ya hae lelemeng la habo la Sesotho. Ho fihlela ha jwale mofu o ngotse dibuka tse fetang mashome a supileng(70), tse akgang ka hare:

Tahleho (drama); Tshiu tseo (novel); Kabelwamanong (detective novel); Botsang lebitla (novel); Tsie lala (poetry); Mahohodi (poetry); Dikano (poetry); Ditema (poetry); Fuba sa ka (poetry); Kgapha tsa ka (poetry); Seitebatso (poetry); Sentebale (poetry);

A tale of two fathers (English novel); Mohlomong Hosane (essays/short stories); Bashemane ba Dibataolong (novel).