Kgarebe e bolauwa ka sehloho Mamafubedu, Petrus Steyn

Sepolesa sa Mamafubedu, Petrus Steyn, se kwalletse ntlwana-tshwana monna ya dilemo tse 39 ka diqoso tsa ho bolaya kgarebe ya hae e dilemo tse 27.

Monna enwa o tla hlahella kgotla tsatsing la Mantaha a la 7 Tshitwe 2020.

Ho kwallwa ha monna enwa ho tla kamora hoba Sepolesa se fumane tletlebo tsatsing la Labobedi la yona beke ena ya setopo sa motho wa mosadi se lahletsweng mabitleng a Mamafubedu.

Sepolesa se bolela hore mofu o fumane a ena le maqeba hloohong, sefahlehong le mmeleng, mme diphuphutso tsa sethathong di bontshitse hore o bolailwe ka ho kganngwa.

Mmuelli wa Sepolesa, Brigadier Motantsi Makhele, o boletse hore hang hang Sepolesa se ile sa qalella ka diphuphutso mme mehlala ya se lebisa ntlong ya mohlankana wa kgarebe ena.

“Ka thuso ya dintja tse fufunelang tsa Sepolesa, bafuputsi ba ile ba fumana kgiribai e ileng ya sebediswa ho rwala setopo ho se isa mabitleng le koto eo mofu a neng a tetekwa ka yona,” ho boletse Makhele.

Monna enwa o tobane le diqoso tsa polao.

Mokhomishinara wa Sepolesa sa Free State, Lieutenant General Baile Motswenyane, o etsa boipiletso ho ditho tsa setjhaba ho rarolla diqabang tsa bona ka kutlwano le ka moya o motle ho e na le ho sebedisa dikgoka.

“Re bohloko haholo hore nakong eo naha ya rona e leng matsatsing a letsholo le leng kgahlano le tlhekefetso ya basadi le bana ebe basadi ba ntse ba sotlwa ka tsela e tjena,” ho rialo Motswenyane.