Ho tla nkga ho sa bola motsemoholo Mangaung #Nedbankcup2021 Final

Lebala la dipapadi la Free State le motseholo Bloemfontein, Mangaung, le kgethilwe e le lona moo papadi ya Makgaola-kgang a Mohope wa Nedbank ya 2021 e tlang ho tshwarelwa teng mme e ba lebala la dipapadi la boleshome (10th) leo ho bapallwang makgaola-kgang a mohope ona nakong ya dilemo tse 13.

Makgaola-kgang ana a #NedbankCup2021 a tla ba ka Moqebelo wa la 8 Motsheanong 2021.     

Gv of the Nedbank Cup Trophy during the Nedbank Cup 2020 Final Home Team Draw on the 08 September 2020 at Supersport Studios, Pic Sydney Mahlangu/BackpagePix

Ho ya ka Premier Soccer League (PSL), dipapadi tsa makgaola-kgang a mehope haesale e le leqeme lebaleng lena la Bloemfontein, empa leha ho le jwalo PSL le Nedbank di phethahatsa boitlamo ba tsona ba ho potoloha naha ya Afrika Borwa ka dipapadi tsa makgaola-kgang a Nedbank. Dibaka tse seng di bile le monyetla ke   Nelson Mandela Bay, Polokwane, Durban, Soweto and Cape Town.

Molaodi e moholo wa PSL ya ntseng a tshwere mokobobo, Mato Madlala, o itse: “Re motlotlo haholo ho tsebisa Lebala la Dipapadi la Free State jwaleka sebaka sa papadi ya Nedbank ya 2021. Dipapadi tsa Nedbank Cup tsa sehla sena se hodimo sa dipapadi di itshupile e le tse tletseng monyaka le boithabiso haholo mme re lebeletse tse kgolo mohla makgaola-kgang. Re leboha batshehetsi ba rona Nedbank ka tshehetso eo ba ntse ba re fa yona. Re leboha le bohle ba re tsheheditseng ka mekgwa e fapaneng ka seabo sa bona le tshebedisano mmoho. Ha re na qea-qeo hore re tla ba le mosebetsi o atlehileng.”

Athe ha e le Group Executive for Marketing and Corporate Affairs ya Nedbank, Khensani Nobanda o tshwaetse tjena: “Re thabile haholo hore ke mona qetellong re kgona ho ka tlisa papadi ya makgaola-kgang a Nedbank Cup lebaleng la Free State. Lena ke Lebala la Dipapadi le ho lona ho kileng ha tshwarelwa dipapadi tse kgolo tsa bolo jwaleka 1996 Africa Cup of Nations, e leng papadi e ntseng e le mehopolong ya baahi ba Afrika Borwa kaha Bafana Bafana e ile ya e ba bomampodi ba dipapadi tseo. Re tla dula re tsitlalletse ho phethahatsa boitlamo ba rona setjhabeng seo re etsang kgwebo ho sona. Maikemisetso a rona ke ho etsa bonnete ba hore menyaka ya Nedbank Cup e fihlella bohle kahara naha.”