Boipiletso ba mehato ya kgalemo kgahlano le balekgotla ba ANC Dihlabeng

SANCO Free State e re e tshositswe ke qeto ya ba bang ba balekgotla ba African National Congress Masepaleng wa Selehae wa Dihlabeng ya ho kgetha Motsamaisi wa Dipuisano e motjha ho tswa mokgeng wa Democratic Alliance (DA). Molekgotla Eric Motloung wa DA o kgethilwe jwaleka Motsamaisi wa Dipuisano e...

Kereke e leboha basebetsi ba tsa bophelo bo botle

Tlotla, teboho le dithapelo di lebisitswe ho banna le basadi ba tetseng maphelo a bona ho ba moleng o ka pele nakong eo Afrika Borwa le lefatshe ka bophara le neng le welwa ke sewa sa Covid-19. Bona ke dingaka, baoki, basebetsi ba tsa bophelo bo botle, basebetsi ba tsa...

Baahi ba tshepiswa thuso ditefellong tsa ditshebeletso tsa Masepala

Masepala wa Metsimaholo o tshepisitse baahi le dikgwebo tse nyenyane theolelo mekitlaneng ya bona ya ditefello tsa ditshebeletso. Baahi ba Masepala ona o thehilweng ka ditoropo tsa Sasolburg, Deneysville le Oranjeville ba tla fumana nyehlisetso ya diperesente tse 50 mekitlaneng ya bona ya ditshebeletso tsa Masepala. Monyetla ona o etseditswe...

Di ya duma ka Refengkgotso HD Radio

Se thakgohile mme se moyeng seteishene sa kgaso sa Refengkgotso HD Radio motseng wa Refengkgotso, Deneysville.  Sena seyalemoya se fumaneha ho marang-rang a internent ho facebook, refengkgotsohdradio@gmail.com-0785572192 le ho playmystation-listen2myradio.app Tsena tsohle ke ka bohlale le boqhetseke ba Kabelo Ngamla, mosebeletsi wa mehleng wa Karabo FM, e neng e le...

Covid-19 e hlasela basebetsi ba Masepala wa Metsimaholo

Basebetsi ba robong mafapheng a fapaneng a Masepala wa Metsimaholo ba fumanwe ba e na le tshwaetso ya Covid-19 bekeng ena ya ho feta. Sena se netefaditse ke Majoro wa Phethahatso, Lindiwe Tshongwe. Basebetsi bana ba se ba behilwe sebakeng se ikgethileng ho ya ka ditaelo tsa Lefapha la Bophelo...

Palo ya tshwaetso ya Free State e ya nyoloha.

Palo ya batho ba fumanweng ba ena le tshwaetso ya Covid-19 profensing ya Free State e se e nyolohetse ho 9 993. Sena ke kamora ditshwaetso tsa morao-rao tse 994. Athe ha e le palo ya bafu yona e se e nyolohetse ho 57. Ba ntse ba hlaphohelwa bona ke...

SACP e tletleba ka maemo a mabe a BoMmasepala ba Free State

Mokgatlo wa South African Communist Party Free State o hlahisitse ho ngongoreha ha wona ka maemo a sa thabiseng a tsamaiso ya ditjhelete ho bommasepala ba Free State kamora hoba Mohlahlobi e moholo wa Dibuka a phatlalatse sephetho sa ho hlahlojwa ha dibuka tsa ditjhelete tsa bommasepala tsa selemo sa...

Bra Mike, robala ka kgotso ya Modimo

"Robala ka khotso ya Modimo Bra Mike. Your good life was enough to uplift many. " These were there words of PSL Chairman, Dr Irvin Khoza, as he paid tribute to fallen Free State Stars Chairman, Mike Mokoena, at his funeral on Friday in Bethlehem, Free State He continued: "Your...

Dikamano tsa Absa le Premier Soccer League di fihla qetellong

Kamora dilemo tse leshome le metso e tsheletseng banka ya Absa e le motshehetsi e moholo wa bolo ya maoto kahare ho Afrika Borwa, dikamano tsa banka ena le Premier Soccer League di fihlile qetellong. Ha sehla sena se hodimo sa dipapadi se kodumela se tla be se wela jwalo...